Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  3. ความภาคภูมิใจ
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Monday, March 19, 2018

ปฎิทิน

กิจกรรมและตารางนัดหมาย

รมช.คมนาคม สั่ง ทอท. ตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสนามบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัมปทาน
SuperUser Account

รมช.คมนาคม สั่ง ทอท. ตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสนามบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัมปทาน


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่ง ทอท. ตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสนามบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัมปทาน ขณะที่การลงพื้นที่ตรวจสอบราคาภายในสนามบินดอนเมืองภาพรวมมีราคาหลากหลายเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายภายในอาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศอาคาร 2 ทั้งขาเข้าและขาออก ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน ) หรือ ทอท. ว่า ...
ผู้สื่อข่าว : นภสรแก้วคำ(2) / สวท.
ผู้เรียบเรียง : อรจินดาบุรสมบูรณ์
หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Print
8 Rate this article:
No rating

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top