CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  3. ความภาคภูมิใจ
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่ ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจและการช่วยรบ ระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่กองทัพบกมอบหมาย ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

 
 
Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top