CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  3. ความภาคภูมิใจ
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา

คำขวัญ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ปลูกฝังความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างผู้นำกองทัพบกไทย

 
 
 

ปรัชญา

          เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หลักของกองทัพบก ในการผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บังคับบัญชา และมหาบัณฑิตด้านความมั่นคง ที่เปี่ยมด้วยความรอบรู้ทางทหาร มีลักษณะผู้นำ มีจริยธรรม และวิสัยทัศน์

ปรัชญา

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก


1. ภารกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่

ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจและการช่วยรบ ระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่กองทัพบกมอบหมาย ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

2. การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรง กรมยุทธศึกษาทหารบก

3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

   3.1 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้

   3.2 การดำเนินการจัดการศึกษา ตลอดจนวิทยาการชั้นสูง ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่น ๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย

   3.3 ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

   3.4 ดำเนินการทางธุรการ กำลังพล ของนายทหารนักเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกทุกหลักสุตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และการรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งตั้งยศ การสถิติ รวมทั้งพิธีต่างๆ ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

   3.5 ศึกษา วิจัยและพัฒนา และเสนอแนะ จัดทำตำราตลอดจนรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

   3.6 ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียน และผู้เข้ารับการศึกษา

Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top