CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 3. ความภาคภูมิใจ
 4. หลักสูตร
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา

หลักสูตร : หลักสูตรหลักประจำ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 
 • หมายเลขหลักสูตร  ๒๕๐ – ก – ล.๑๒  หมายเลข ชกท. ๐๐๑๒ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้           

 • ความมุ่งหมาย  

๑. เป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการที่มีภาวะผู้นำที่ดีมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพทหารที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการได้เป็นอย่างดี ตามความต้องการของกองทัพบก และสามารถเป็นฝ่ายอำนวยการในการยุทธ์ร่วม/ผสมได้ในระดับยุทธการลงมา

๓. ปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจของ ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ เหล่าทัพอื่น, ส่วนราชการ และมิตรประเทศได้

๔. มีความรอบรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน และสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงของประเทศไทย

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 

- ตามประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครนายทหารบกสัญญาบัตรชาย เพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๖  และเรื่อง การรับสมัครนายทหารบกสัญญาบัตรชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๙๖

 • ระยะเวลาการศึกษา

​​๔๘  สัปดาห์  ๑,๖๘๐  ชั่วโมง

 

 

 

 

หลักสูตร นายทหารบกอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

 
 • หมายเลขหลักสูตร  ๒๕๐ – ก – ล.๑๖ หมายเลข ชกท. ๐๐๑๘
 • ความมุ่งหมาย  :  เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้

            ๑. เป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ที่มีภาวะผู้นำที่ดี มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

            ๒. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ได้ตามความต้องการของกองทัพบก และสามารถเป็นฝ่ายอำนวยการในการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังรวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี

            ๓. มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติการพิเศษ การรักษาความมั่นคงภายใน การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม และบทบาทของกองทัพกับการพัฒนาประเทศ

            ๔. มีความรู้พื้นฐานในด้านความมั่นคง หลักการทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี รวมทั้งเข้าใจหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  

            ๑. มีชั้นยศไม่ต่ำกว่า พันตรี และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือรวมกันกับการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี นับถึงปีที่เปิดการศึกษา

            ๒. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายพันของเหล่า หรือเทียบเท่ามาแล้ว และไม่เคยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หรือโรงเรียนเสนาธิการของต่างเหล่าทัพและมิตรประเทศ

            ๓. อายุตั้งแต่ ๔๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยนับถึงปีที่เปิดการศึกษา

            ๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษา และปฏิบัติงานขณะเป็นนายทหารนักเรียน โดยผ่านการตรวจสอบสุขภาพชั้นต้น และมีหนังสือรับรองจากแพทย์ทหาร

            ๕. ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ ลับมาก

            ๖. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือเป็นจำเลยของศาลในคดีอาญา

 ระยะเวลาการศึกษา   ๒๔  สัปดาห์    ๘๔๐  ชั่วโมง

 

 
Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top